Privacy Policy

Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren.

Deze Privacy Policy (hierna “Privacy Policy”) legt uit hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV verzamelt of genereert zowel in verhouding tot deze applicatie als onze producten en diensten.

De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.

 1. Achtergrond
 2. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
 3. Hoe wij uw informatie gebruiken
 4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen
 5. Internationale overdrachten van persoonsgegevens
 6. Hoe wij uw informatie beschermen
 7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
 8. Uw rechten
 9. Contacteer ons

1. Achtergrond

Sanofi Belgium SA/NV met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem en andere ondernemingen in de Sanofi Groep gebruiken bepaalde Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Sanofi is verantwoordelijk om te verzekeren dat het Persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert.

Wij gebruiken de volgende definities in deze Privacy Policy:

"Sanofi", "wij" of "ons" betekent alle gegevens die verband houden met een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie waarover Sanofi (of zijn vertegenwoordigers of dienstleveranciers) beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Naast feitelijke informatie houden persoonsgegevens elke meningsuiting over een individu en elke indicatie van de intenties van Sanofi of van elke andere persoon in verband met een individu.

Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd kan bijgewerkt worden omwille van de implementatie van nieuwe technologieën en/of door wettelijke wijzigingen. Wij zullen u op een passende manier informeren wanneer de Privacy Policy gewijzigd wordt.

2. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

2.1 Veel van de producten en diensten aangeboden door Sanofi vereisen ons om Persoonsgegevens over u te verzamelen om de diensten te vervullen waarvoor wij aangenomen zijn of om de verzochte producten te leveren. In verband met de diensten en producten beschikbaar op deze applicatie, zullen wij de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u bezorgt aan Sanofi. Dit houdt eveneens informatie in over u die u aan ons bezorgt (bijvoorbeeld via het contactformulier van de applicatie). De aard van de diensten waar u om verzoekt zullen de aard van de Persoonsgegevens bepalen waar wij om kunnen vragen, terwijl zo’n informatie kan bevatten (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
  • basis Persoonsgegevens (zoals voornaam; familienaam; professionele titel; bedrijfsnaam; (professioneel) e-mailadres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) adres; stad, postcode; land);
  • alle informatie die u wenst met ons te delen (via onze applicaties of op andere wijze) die beschouwd kan worden als Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot vragen, opmerkingen, klachten, bestellingen, enz.
 • Informatie die wij verzamelen of genereren over u. Dit omvat (bij wijze van niet-exhaustieve lijst):
  • informatie over de diensten en producten die u aangeschaft hebt en onze interacties met u;
 • Geanonimiseerde gegevens
  • Bijkomend aan de categorieën van Persoonsgegevens hierboven beschreven, zal Sanofi eveneens verdere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet verwerkt worden met betrekking tot een specifiek individu.

3. Hoe wij uw informatie gebruiken

3.1 Uw Persoonsgegevens kunnen opgeslagen worden en verwerkt worden door ons op de volgende wijzen en voor de volgende doeleinden:

 • • voor voortdurende evaluatie en verbetering van de informatie bezorgd over onze werking en beveiliging van Sanofi applicaties;
 • • om uw verzoek om diensten of producten van Sanofi te beoordelen, wanneer van toepassing;
 • • om u als klant op te nemen;
 • • om u diensten en producten van Sanofi te bezorgen;
 • • om feedback te begrijpen over diensten en producten van Sanofi en om meer informatie te kunnen bezorgen over het snelle en eenvoudige gebruik van deze producten en diensten ;
 • • om met u te communiceren om u diensten te kunnen leveren of informatie te kunnen verschaffen over producten en diensten van Sanofi;
 • • om uw noden en belangen te begrijpen;
 • • voor het beheer en de administratie van onze onderneming;
 • • om te voldoen aan en om compliance te beoordelen met toepasselijke wetgeving, regels en reglementen, en interne policies en procedures; en/of
 • • voor de administratie en onderhoud van databanken die Persoonsgegevens bewaren.

3.2 Wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken, zorgen wij dat het gebruik overeenstemt met de wet en/of dat de wet ons toestaat en vereist om Persoonsgegevens te gebruiken voor verscheidene redenen. Deze redenen houden in wanneer:

 • wij genoodzaakt zijn zo te doen om onze contractuele verplichtingen met onze klanten te vervullen;
 • wij uw toestemming verkregen hebben;
 • wij wettelijke en reglementaire verplichtingen hebben die wij moeten uitvoeren;
 • wij mogelijks onze wettelijke rechten moeten vaststellen, uitoefenen of verdedigen in het kader van juridische geschillen
 • het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven zou noodzakelijk kunnen zijn voor onze gerechtvaardigde ondernemingsbelangen, zoals:
  • om ons toe te staan doeltreffend en efficiënt de werking van onze onderneming te beheren en te managen;
  • om marktonderzoek of bedrijfsanalyse te kunnen voeren
  • om compliance onderhouden met interne policies en procedures; en
  • om ons bedrijf, producten of diensten te promoten.

4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen

4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy.

4.2 Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:

 • met onze zakenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld intermediairs zijn die u aan ons hebben geïntroduceerd of waarmee u de Sanofi diensten en producten hebt aangeschaft. Persoonsgegevens zullen slechts overgedragen worden naar een zakenpartner die contractueel verplicht is om te handelen naar de toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake privacy en confidentialiteit;
 • met derde agenten en aannemers met als doel het leveren van diensten aan ons (bijvoorbeeld Sanofi’s accountants, professionele adviseurs, IT en communicatieproviders en deurwaarders). Deze derden zullen onderworpen zijn aan de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming en zij zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken zoals voorgeschreven in deze Privacy Policy;
 • in zoverre wettelijk vereist is, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot, om te voldoen aan verplichtingen inzake belastingaangiften en de bekendmaking aan regulerende overheden), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • als wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en
 • indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft;

5. Internationale overdrachten van persoonsgegevens

5.1 Sanofi is een wereldwijd bedrijf. Onze klanten en onze operaties zijn verspreid over heel de wereld. Als gevolg verzamelen wij en dragen wij Persoonsgegevens over op een globale basis. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen overdragen naar locaties buiten uw land.

5.2 Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen wij verzekeren dat het beschermd is op een wijze die consequent is met hoe uw persoonsgegevens beschermd zullen worden bij ons in de EER. In verband met gegevens die buiten Europa gebracht worden, kan dit op een van de volgende manieren gedaan worden:

 • het land waar wij de gegevens naartoe sturen kan goedgekeurd zijn door de Europese Commissie als een land dat een voldoende niveau van bescherming biedt;
 • de ontvanger kan partij zijn bij bindende ondernemingsregels (enkel relevant voor intra-groep overdrachten);
 • de ontvanger kan een overeenkomst gesloten hebben betreffende “model contractual clauses”, goedgekeurd door de Europese Commissie, die hen verplicht uw persoonsgegevens te beschermen, of
 • wanneer de ontvanger gelegen is in de VS, kan zij een gecertificeerd lid zijn van de EU-US Privacy Shield regeling.
 • In andere omstandigheden kan de wet ons toestaan om uw persoonsgegevens buiten de EER te brengen.

5.3 U kan meer informatie verkrijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer zij buiten de EER worden gebracht (met inbegrip van een kopie van de standaard gegevensbeschermingsclausules die wij gesloten hebben met de ontvangers van uw persoonsgegevens) door ons te contacteren zoals beschreven in afdeling 10 hieronder.

6. Hoe wij uw informatie beschermen

6.1 Wij hebben uitgebreide controles ingevoerd voor de beveiliging van onze informatie en informatiesystemen. De informatie die wij verwerken is beschermd op een wijze die overeenkomt met de gevoeligheid van de relevante informatie. Toepasselijke controles (zoals beperkte toegang) zijn ingevoerd in onze computersystemen. Fysieke toegang tot locaties waar Persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en bewaard worden is beperkt tot geautoriseerde werknemers.

6.2 Als een tewerkstellingsvoorwaarde zijn werknemers van Sanofi verplicht om alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Toegang tot gevoelige Persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die hier toegang toe moeten hebben voor het vervullen van hun functies. Ongeautoriseerde toegang of bekendmaking van confidentiële klanteninformatie door een werknemer van Sanofi is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

7. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren zal variëren. De retentieperiode zal bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:

 • het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken – wij zullen de gegevens moeten bijhouden voor zolang noodzakelijk is voor dat doeleinde; en
 • wettelijke verplichtingen – wetten en reglementen kunnen een minimumperiode instellen waarbij wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.

8. Uw rechten

8.1 U geniet een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten zijn de volgende:

 • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • wanneer u ons actief toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken;
 • onder bepaalde omstandigheden, het recht op bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat, en/of ons te verzoeken deze gegevens waar dit technisch haalbaar is aan een derde partij te over te dragen; Houdt u er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft;
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wissen; Houdt u er rekening mee dat er omstandigheden kunnen bestaan waarin u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, maar dat wij wettelijk het recht hebben om deze te bewaren;
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u ons verzoekt om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (nadere gegevens hieromtrent worden hieronder gegeven), als u van mening bent dat uw rechten door ons zijn geschonden.

8.2 U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de gegevens weergegeven in de onderstaande afdeling “Ons contacteren”.

8.3 U kan meer informatie ontdekken over uw rechten door de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie te contacteren, zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Autorité de protection des données” of “Gegevensbeschermingautoriteit”), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door haar applicatie te zoeken via https://www.privacycommission.be.

9. Contacteer ons

9.1 Indien u vragen of bedenkingen heeft over Sanofi’s gebruik van uw Persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer (“Functionaris voor Gegevensverwerking”) via de volgende gegevens:

Adres: Leonardo Da vincilaan 19, Airport Plaza Building,1831 Diegem, Belgium

E-mailadres: dataprivacy.belgium@sanofi.com